Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou poskytovány na základě článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů.

My, First Facility – Czech Republic (“First Facility”), vás informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jaká jsou vaše práva v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Obsah a rozsah konkrétního zpracování dat závisí na službách, které jste nám zadali k provedení.
Obsah a rozsah konkrétního zpracování dat závisí na službách, které jste nám poskytli k provedení.

1. Odpovědná osoba za zpracování údajů

First Facility s.r.o.

Identifikační číslo (IČ): 08239886

Registrovaná adresa:
Příčná 1892/4,
110 00 Praha 1
Tel: +420 773252472
E-mail: office.prague@firstfacility.net


Můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu údajů:
Pan Georg Spiegelfeld
Tel: +420 773252472
E-mail: office.prague@firstfacility.net

Poštovní adresa:
First Facility s.r.o.
Příčná 1892/4,
110 00 Praha 1

2. Zpracování údajů, účel, právní důvody, přenos dat, doba uložení

2.1 Použití domovské stránky společnosti

Pokud navštívíte webové stránky (www.firstfacility.cz), naší společnosti, zpracováváme některé z vašich osobních údajů.

2.1.1 Kategorie zpracovávaných údajů

V průběhu činnosti jsou shromažďovány následující osobní údaje:

 • datum a čas otevření různých stránek naší firemní stránky;
 • vaše IP adresa;
 • název obnoveného souboru a čas jeho načtení;
 • množství přenesených dat;
 • zda bylo stahování úspěšné;
 • název a verze webového prohlížeče, který aktuálně používáte;
 • webová stránka (URL), kterou jste navštívili;
 • určité typy cookies:

2.1.2 Účely zpracování dat

Vaše údaje budou zpracovány pro následující účely:

 • poskytnout vám nejlepší možný přístup k této webové stránce a službám s ní souvisejícím;
 • sestavit statistiku využití;
 • detekovat, předcházet a vyšetřovat jakékoli útoky na / proti naší webové stránce.

 

2.1.3 Právní základ zpracování údajů

Jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje na základě:

 • vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPA (obecný zákon o ochraně osobních údajů) a čl. 96 odst. 2 zákona o telekomunikacích;
 • náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPA (obecný zákon o ochraně osobních údajů), který spočívá v tom, že je domovská stránka uživatelsky přívětivější a v předcházení možným útokům.

 

2.1.4 Přenos vašich osobních údajů

Podrobná úprava týkající se předávání osobních údajů je obsažena v bodě 3 níže.

2.1.5. Doba uložení dat

Informace, které shromažďujeme, jsou uchovávány, dokud naši uživatelé neodvolají svůj souhlas s jejich poskytnutím, nebo dokud není přijata žádost o jejich odstranění. Uložení po tomto okamžiku lze provést na základě čl. 6 odst. 1, písmeno e) GDPA, je -li to nezbytné k prošetření útoků vedených na stránku společnosti nebo je-li to nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti přispět k řešení případných právních sporů, ve kterých mohou tyto údaje sloužit jako důkaz.

Veškeré shromážděné osobní údaje budou rychle a řádně zničeny, pokud bude odstraněna potřeba jejich shromažďování a uchovávání.

2.1.6 Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které vámi navštívená webová stránka ukládá a/nebo čte z vašeho prohlížeče na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie činí bezpečnější a rychlejší vaši práci s webovými stránkami tím, že si zapamatují vaše preference (například vaše přihlašovací údaje a jazyk) odesláním uložených informací zpět do souboru cookie první strany nebo na jinou webovou stránku, která je nastavila (soubor cookie třetí strany).
Soubory cookie můžete blokovat nebo odstraňovat pomocí prohlížeče nebo softwaru třetí strany, ale to vám může bránit v používání určitých oblastí webové stránky.
V určitých případech přímo požadujeme prostřednictvím zprávy váš souhlas s používáním souborů cookie.

K provádění analýz používání našich webových stránek používáme soubory cookie (zejména Universal Analytics a Google-Remarking) od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Můžeme analyzovat online chování z hlediska času, geografické polohy, typu a operačního systému použitého zařízení, použitých prohlížečů a využití webových stránek. Tímto způsobem můžeme optimalizovat informace poskytnuté uživatelům v závislosti na zařízeních a prohlížečích, které používají.

Informace generované soubory cookie o vašem chování při použití na tomto webu jsou přeneseny na jediný server Google v USA, kde jsou uloženy. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách byla vaše IP adresa dříve zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam.

Takto generovaná data, včetně vaší zkrácené IP adresy v anonymizované podobě (poslední čtyři pozice se nezobrazují, pouze obecná lokalizace. Individualizace není možná) jsou přenesena na náš server a uložena pro účely analýzy. Nejsou propojovány s osobními údaji konkrétních osob. Vaše používání této webové stránky není předáváno třetím stranám. Výše uvedené soubory cookie Google zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete.

2.2 Zákazníci

Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás získali zákonným způsobem v souvislosti s obchodními vztahy, jakož i údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (vlastnický rejstřík, obchodní rejstřík atd.).

2.2.1 Kategorie zpracovávaných údajů

Jména, údaje o adrese, kontaktní údaje, údaje o individualizaci osob a věcí na základě uzavřených nebo připravovaných smluv.
Výčet není úplný. Neměl by být chápán tak, že jsme shromáždili a zpracovali všechny výše uvedené informace. Pokud si přejete obdržet personalizovaný záznam o vašich shromážděných osobních údajích, můžete o něj požádat v rámci svého práva na příjem informací dle článku 15 GDPA.

2.2.2 Právní důvody pro zpracování

Pro plnění smluvních a předsmluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPA) – zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smluv o zprostředkování a správy nemovitostí. Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje, je-li to nezbytné pro uzavírání a plnění smluv, jichž jste smluvní stranou.
Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pro účely plnění našich zákonných povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPA.

2.2.3 Přenos vašich osobních údajů

Podrobná úprava týkající se předávání osobních údajů je uvedena níže v bodě 3.

2.2.4 Doba uložení dat

Vaše osobní údaje uvedené výše budeme uchovávat pro uvedené účely po dobu trvání obchodního vztahu (po celou dobu platnosti smlouvy), jakož i po tomto období, v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávat dokumentaci uvedenou v předpisech upravujících řízení o daních a pojištění, účetních předpisech atd., jakož i v souladu se stanovenými záručními a promlčecími lhůtami uvedenými v předpisech upravujících smluvní závazky, obchodním právu, právu upravujícím územní plánování a dalších předpisech.

2.3 Marketingové aktivity

2.3.1 Kategorie zpracovávaných údajů

Jména, adresa, e-mailová adresa, osobní kontaktní údaje.

2.3.2 Cíle zpracování

Vaše údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Příprava individuálních návrhů v souladu s vašimi potřebami;
 • Pozvánky na akce společnosti First Facility;
 • Zasílání informací o produktech a službách (také pro marketingové účely) telefonem, faxem a e-mailem (e-mail, SMS, messenger)

2.3.3 Právní důvody pro zpracování

 • S vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPA) –
 • Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tento souhlas určuje účel a rozsah zpracování údajů. Souhlas lze kdykoli odvolat, což má za následek, že další ukládání a zpracování údajů je nepřípustné.
 • Na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPA. Oprávněný zájem společnosti First Facility je dán, jedná-li se o analýzu marketingových aktivit a vztahuje se k měření efektivity našich marketingových aktivit a nabízení relevantních produktů konkrétním příjemcům podle jejich individuálních potřeb.


Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že máte právo na výmaz těchto údajů (právo být zapomenut).

 

2.3.4 Přenos vašich osobních údajů.

Podrobná úprava týkající se předávání osobních údajů je obsažena níže v bodě 3.

2.3.5 Doba uložení dat

Ukládání vašich osobních údajů, k jejichž shromažďování jste poskytli souhlas, probíhá do doby, než od vás bude obdržena žádost o jejich výmaz.

Údaje potřebné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo ke splnění naší zákonné povinnosti budeme uchovávat, dokud budou k tomuto účelu potřebné, a poté je smažeme.

3. Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje mohou být předány subjektům napojeným na společnost First Facility, které je potřebují ke splnění svých smluvních a zákonných povinností nebo za účelem ochrany údajů, a taktéž pokud s tím vyjádříte svůj souhlas.
V případě, že k tomu existuje zákonná povinnost, můžeme být požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů orgánům veřejné moci.

4. Vaše práva týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů:

 • Obdržet informace o tom, zda a jaké vaše osobní údaje jsme shromáždili a uchováváme, jakož i získat kopie těchto údajů;
 • požadovat opravu, doplnění nebo vymazání vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány nesprávně nebo neoprávněně;
 • požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, činíme-li tak neoprávněně;
 • odmítnout v souladu s GDPA zpracování vašich osobních údajů odvoláním souhlasu s jejich shromažďováním a zpracováváním, tím není dotčena oprávněnost zpracování údajů do okamžiku odmítnutí;
 • požadovat přenositelnost dat;
 • Získat informace o totožnosti třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány;
 • Podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  informace: +420 234 665 800
  ústředna: +420 234 665 111
  E-mail: posta@uoou.cz
  www: https://www.uoou.cz

5. Odepření souhlasu

Jakýkoli souhlas, který poskytnete se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoli odvolat (písemně nebo elektronicky) žádostí o vymazání údajů. Odstoupení je třeba zaslat společnosti First Facility, a sice zástupci pro ochranu osobních údajů.

Odmítnutí je účinné do budoucnosti, což znamená, že zpracování provedené před jeho odesláním jím není dotčeno.

Vymazání bude provedeno v souladu s požadavky článku 17 GDPA.

6. Právo vznést námitku

Upozorňujeme vás, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a to i při provádění profilování.
V takovém případě společnost First Facility pozastaví zpracování údajů, pokud neexistují závažné právní důvody pro zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro vznik, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování.

 

7. Povinnost poskytnout údaje

Musíme mít přístup k takovým osobním údajům, které jsou nezbytné pro plnění již uzavřených smluv nebo které jsme povinni shromažďovat na základě zákonné povinnosti. Pokud si je nepřejete poskytnout, nemůžeme s vámi vstoupit do obchodních vztahů, případně budeme nuceni vypovědět již uzavřené smlouvy, a to z důvodu objektivní nemožnosti jejich plnění.

First Facility je mezinárodní skupina společností, která poskytuje prvotřídní služby integrovaného facility manažmentu (FM) a property manažmentu (PM) v renomovaných kancelářských a obytných budovách, nákupních centrech a průmyslových objektech v Evropě.

Vyber svou zemi